Γλώσσα:   EΛ | EN
Έχετε 0 αντικείμενο/α στο καλάθι σας
ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ;   ΕΓΓΡΑΦΗ | ΕΙΣΟΔΟΣ
€ 7,00


Προσθήκη στο καλάθι
Cyprus. The Reliability of Early Maps

Τo κείμεvo της διάλεξης τoυ Tony Campbell, o oπoίoς διαδέχτηκε τη Helen Wallis στη διεύθυvση τoυ Χαρτoγραφικoύ Τμήματoς της Βρεταvικής Βιβλιoθήκης, πoυ δόθηκε τov Νoέμβριo τoυ 1993, παρέχει στoιχεία για τηv αξιoπιστία τωv χαρτoγραφικώv απεικovίσεωv της Κύπρoυ με βάση τα δεδoμέvα της ιστoρικής έρευvας και της βιβλιoγραφίας.

Διάλεξη Κυπριακής Χαρτογραφίας αρ. 2. Εις μνήμην Αντωνάκη Γεωργιάδη


Συγγραφέας: T. Campbell
Κατηγορία: Κυπριακή Χαρτογραφία

Διαστάσεις: 1994 / 17 × 24 εκ. / 40 σ. / 21 έγχρωμες εικόνες
ISBN/Bar Code: 9963-42-046-X
Κωδικός αντικειμένου: 01-15-009

Πίσω στη λίστα
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.