Γλώσσα:   EΛ | EN
Εκτύπωση Kαταλόγου Εκδόσεων σε PDF
Κυπριακή Χαρτογραφία

Η σειρά «Κυπριακή Χαρτογραφία» εγκαινιάστηκε το 1986 και περιλαμβάνει εκδόσεις που αναφέρονται στη χαρτογραφική ιστορία της Κύπρου. Στη σειρά αυτή εντάσσονται αυτοτελείς εκδόσεις και οι Διαλέξεις Κυπριακής Χαρτογραφίας. Η σειρά για την Κυπριακή χαρτογραφία έχει στόχο την προβολή της ιστορίας της χαρτογραφίας της Κύπρου και τις πολιτικές, ιστορικές και εθνικές προεκτάσεις που αυτή συνεπάγεται. 

Cyprus on Historical Maps
Placement, Shape and Orientation from a Digital Point of View
Χάρτες της Κύπρου/Maps of Cyprus
Από τον δέκατο έκτο έως τον δέκατο όγδοο αιώνα. Έντεκα πανομοιότυπα από την Χαρτογραφική Συλλογή του Πολιτιστικού/From the Sixteenth to the Eighteenth Century. Eleven Facsimilies from the Cartographic Collection of the Bank of Cyprus Cultural Foundation
Cyprus 1542
The Great Map of the Island by Leonida Attar
Η Κύπρος στα Αζιμούθια του Ανέμου
Προσανατολισμοί Xαρτογραφικών Aπεικονίσεων Ευρωπαίων Xαρτογράφων της Κύπρου, 14ος–19ος αι.
Maps of Cyprus
From the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation
Kitchener's Survey of Cyprus 1878 – 1883
The First Full Triangulated Survey and Mapping of the Island
The Evolution of the Sea Chart
From its Origin in the Mediterranean Sea to its Development by European Seamen into their Principal Instrument of Navigation
Cyprus on the Table
Maps of Cyprus in British Government Papers (1878 – 1920)
Maps of the Mediterranean Regions
Published in British Parliamentary Papers, 1801­–1921
Σπάvιoι Χάρτες της Κύπρoυ τoυ 16oυ Αιώvα/16th Century Rare Maps of Cyprus
Δώδεκα Avτίγραφα από τη Χαρτoγραφική Συλλoγή τoυ Πoλιτιστικoύ Iδρύματoς Τραπέζης Κύπρoυ /Twelve Facsimilies from the Map Collection of the Bank of Cyprus Cultural Foundation